CINEMA ACTUEL
PRIX & RECOMPENSES
Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Robert Hirsch

Image
1987 Histoires de fantômes chinois (sinnui yauman / 倩女幽魂) de Siu-Tung Ching avec Joey Wong
Image
1990 Nos années sauvages (A Fei jing juen / 阿飛正傳) de Wong Kar-wai avec Andy Lau & Maggie Cheung
Image
1992 Adieu ma concubine (ba wang bie ji / 王別姬) de Kaige Chen avec Gong Li, Fengyi Zhang & Qi Lü
Image
1996 Happy together (cheun gwong tsa sit / 春光乍洩 ) de Wong Kar-wai avec Tony Leung & Chen Chang